นโยบายและเงื่อนไข

เงื่อนไขและนโยบาย : ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายและเงื่อนไขการบริการของ PLAYWITH ได้ตามลรายละเอียดด้านล่าง

Privacy policy - นโยบายการบริการ

บริษัท Playwith Thailand (หลังจากนี้จะเรียกว่า "บริษัท") มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก โดยเว็ปไซต์(หลังจากนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย หรือในแง่ของนโยบายของบริษัท

 

ข้อที่ 1 การเก็บรวบรวม และใช้งานข้อมูล

เมื่อสมาชิกเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ข้อมูลต่อไปนี้จะต้องทำการระบุผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์

ข้อมูลที่จำเป็น: ชื่อ-นามสกุล, เพศ, E-Mail Address และอื่นๆ.

ข้อมูลเสริม : : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) และอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัท อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Browser ที่ใช้งานของสมาชิก, ระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่, และรายละเอียดฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การประมูล และการสำรวจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการรับรางวัล .

 

ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล

บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

•  ชื่อ-นามสกุล, ID, รหัสผ่านใช้เพื่อ ค้นหาสมาชิก และสำหรับสมาชิกที่จะใช้บริการของบริษัท

•  E-mail Address ใช้เพื่อ ยืนยันความเป็นเจ้าของ ID ของสมาชิก,

การจัดการข้อร้องเรียนของสมาชิก และแจกจ่ายประกาศส่งเสริมการขายการบริการสินค้าใหม่ หรือกิจกรรมให้กับสมาชิก

 

ข้อ 3 : ความปลอดภัยของข้อมูล

ในหลักการของบริษัท บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อเมื่อได้รับความยินยอมของ

เจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยได้เฉพาะภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

• บริษัทจะได้รับความยินยอมของสมาชิก ที่จะเปิดเผยข้อมูลทันที หากข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกนั้นๆ จำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้แห่งราชอาณาจักรไทย หรือได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นลายลักษณ์อักษร

 

ข้อที่ 4 การเข้าถึงการบริการ และการบอกเลิกสัญญาการใช้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่เก็บด้วยความยินยอมของสมาชิกจะต้องถูกทำลายไปตามกระบวนการที่ระบุไว้ภายใต้ หัวข้อที่ 5 อย่างไรก็ตาม

บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

• เมื่อมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับใช้ หรือระเบียบของราชอาณาจักรไทย • บริษัทได้รับความยินยอมจากสมาชิก • มีเหตุผลที่สมควรแก่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงของนโยบายของบริษัท กล่าวคือ บริษัทมีสิทธิที่จะเก็บชื่อ-นามสกุลของสมาชิก และ E-Mail Address สำหรับสูงสุด 14 วัน หลังจากที่ถอนตัวออกจากเว็บไซต์ กรณีนี้ มีไว้สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องมีการชดเชยจากความเสียหาย อันเนื่องมาจากการฉ้อโกงข้อมูลส่วนบุคคล และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจากการทุจริต

 

ข้อที่ 5 การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่เราเก็บไว้คือ ชื่อ และอีเมล์ ใช้สำหรับการ Login เข้าสู่ระบบ และการส่งข่าวสารไปยังอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ จะถูกทำลายไปตามขั้นตอน และวิธีการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำโดยสมาชิกในระหว่างการลงทะเบียนจะถูกลบออกหลังจากที่จัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัท หรือกฎหมายบังคับใช้อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

•  ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้บนกระดาษจะถูกทำลายโดยการเผา หรือทำลาย

•  ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บอยู่บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะลบทำลายด้วยวิธีการทางเทคนิคที่ไม่อนุญาตให้ฟื้นฟูข้อมูล


หากสมาชิก ต้องการลบข้อมูลสมาชิกที่ใช้งานอยู่ ให้ทำการแจ้งบริษัท ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://support.playwith.in.th/Game โดย Login ด้วย User ที่ใช้งานให้เรียบร้อยก่อน และทำการกดปุ่มแจ้งปัญหา และ

กรอกข้อมูล User ID ที่ต้องการลบ ทางเราจะทำการตรวจสอบและลบข้อมูลสมาชิกดังกล่าวต่อไป

 

ข้อที่ 6 การปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิกสามารถดู หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอดเวลาที่ลงทะเบียน สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางตั้งค่าบนหน้าเว็บไซต์ได้

อย่างไรก็ตาม ID และชื่อ-นามสกุลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สมาชิกสามารถค้นหา ID และรหัสผ่านของตนที่ ค้นหา ID / Password หน้าเว็บไซต์

 

ข้อที่ 7 การระงับการใช้งาน ID

บริษัทอาจระงับการใช้งานของ ID ของสมาชิกได้ หากตรวจสอบพบว่าสมาชิกได้ละเมิดกฎ หรือข้อตกลงในการใช้บริการ หรือกระทำการเข้าข่ายตามด้านล่าง

• สมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงกับบริษัท

• ใช้ ID หรือ ชื่อต่างๆ ที่อ้างถึง บริษัท หรือเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือเว็บไซต์ หรือทีมงาน หรือทำให้เสื่อมเสีย

• สมาชิกกระทำการก่อกวนสมาชิกอื่น

• การระงับ ID ทางทีมงานสามารถใช้ดุลยพินิจย์ ให้การปลดการระงับการใช้งาน ID

• สมาชิกที่ทำการก่อกวนทีมงานขณะปฎิบัติหน้าที่ ทีมงานมีสิทธิ์ระงับการใช้งาน ID

• ทีมงานมีสิทธิ์ระงับการใช้งาน ID ของผู้เล่น หากพบว่า ID ดังกล่าวมีความน่าสงสัยใดๆ

• ทีมงานมีสิทธิ์ปลดการระงับการใช้งาน ID น่าสงสัย ตามดุลยพินิจย์ของทีมงาน

• ผู้เล่นที่ประกาศขายของในเกม เป็นเงินจริง หรือ สิ่งที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย จะถูกระงับ ID ตามดุลย์พินิจย์ของทีมงาน

• ทีมงานมีสิทธิ์ระงับการใช้งาน ID ของผู้เล่น ที่สร้างความแตกแยก สร้างข่าวลวง คำหยาบอันไม่เหมาะไม่ควร

• สมาชิกทำการร้องเรียนเท็จ หรือเจตนาให้ร้ายผู้อื่น

• สมาชิกกระทำการที่ขัดต่อประเพณี หรือศีลธรรมอันดีงาม

• สมาชิกใช้ข้อความกล่าวถึง ชาติ ศาสนา หรือสถาบันกษัตริย์ ในทางที่ไม่เหมาะสม

• สมาชิกใช้ข้อความพาดพิง การเมือง และสังคม ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม

• สมาชิกใช้ Bug ต่างๆ, ใช้โปรแกรมอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย, ปรับเปลี่ยน Client หรือใช้โปรแกรมอื่นๆ อันมีผลกระทบกับ ระบบ Server หรือสมาชิกอื่น

 

ข้อที่ 8 การใช้ Cookie

บริษัทจะใช้ Cookie เพื่อเก็บ และอัพโหลดข้อมูล เช่น ปริมาณการเชื่อมต่อ และรูปแบบ และรูปแบบการใช้ของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงการบริการให้กับสมาชิก Cookie คือ ข้อมูลที่ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิกจากเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ พวกเขาจะถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ Cookie ระบุคอมพิวเตอร์

สมาชิกจะอนุญาตให้กับ Cookie หรือไม่ มีตัวเลือกอยู่ 3 ตัวเลือก

-                อนุญาต Cookie ทั้งหมด

-                แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการตรวจพบ Cookie

-                ปฏิเสธ Cookie ทั้งหมด

จะต้องแน่ใจว่า Web Browser ของคุณมีการอนุญาตให้ใช้ Cookie เพื่อเข้าสู่ระบบ และใช้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

 

ข้อที่ 9 ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

บริษัทมีมาตรการป้องกันเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ถูกขโมยเปิดเผย หรือจัดการโดยบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ID และรหัสผ่าน เมื่อเกิดขึ้นโดยความประมาทของสมาชิก หรือการ Hack โดยบุคคลที่สาม.

รหัสผ่าน และ Web Browser

ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกมีการป้องกันโดยรหัสผ่านของตนเอง บริษัทจะให้รหัสผ่านของสมาชิกเป็นความลับ และให้แน่ใจว่าสมาชิกมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง สมาชิกควรตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อออกจากระบบบริการ และออกจาก Web Browser หลังจากที่เสร็จสิ้นใช้บริการ วิธีนี้จะช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการตกอยู่ในมือของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์ในบริษัท, โรงเรียน, ห้องสมุด หรือร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

 

มาตรการทางเทคนิค

มาตรการของบริษัทที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก จากการ โจรกรรมข้อมูล, โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์

•  กู้คืนข้อมูลสำหรับในกรณี การโจรกรรมข้อมูล, ข้อมูลรั่วไหล และข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกถูกแก้ไข.

•  ใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสที่อัพเดตล่าสุดเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโจรกรรมข้อมูล, ข้อมูลรั่วไหล

   และข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกถูกแก้ไข.

•  การเข้ารหัสลับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อให้มั่นใจระหว่างการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่าง

   เครือข่าย ใช้ไฟร์วอลล์ที่ใช้ในการปิดกั้นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาติจากภายนอก

   บริษัทได้มีการพัฒนาระบบทางเทคนิคในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก.

 

นโยบายในการบริการ

เฉพาะพนักงานบริษัทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่จะมีอำนาจที่จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก รหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบจะเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทเน้นความสำคัญของการยึดมั่นในนโยบายนี้จึงจัดให้มีการฝึกอบรม หากเกิดปัญหาขึ้น ปัญหาจะได้รับการตรวจสอบแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยทันที

 

ข้อที่ 10 อื่นๆ

นโยบายนี้ไม่ขยายไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากบริการของเว็บไซต์

 

ข้อที่ 11 การปรับเปลี่ยนนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

• บริษัทจะประกาศการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขนโยบาย อย่างน้อย 10 วันก่อนการแก้ไขมีผลบังคับใช้

• หากเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ทางทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนนโยบาลในการแก้ไขบัญหาได้ด้วยดุลยพินิจย์ของทีมงาน

 

ข้อที่ 12 การจัดการบุคคลหรือองค์กรที่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัทหรือตัวเกม

• บุคคลหรือองค์กรใดที่สร้างเซิร์ฟเวอร์จำลองหรือโปรแกรมช่วยเล่นของเกมในบริษัท Playwith Thailand ทั้งจำหน่ายหรือแจกจ่าย ทางทีมงานจะติดตามและดำเนินคดีตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ให้ถึงที่สุด