นโยบายและเงื่อนไข

เงื่อนไขและนโยบาย : ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายและเงื่อนไขการบริการของ PLAYWITH ได้ตามลรายละเอียดด้านล่าง

Team of Service - เงื่อนไขการใช้บริการ

1. การสมัครขอรับชื่อสมาชิก Playwith ID ให้เป็นไปตามวิธีการที่ Playwith Thailand กำหนดไว้หรือจะได้กำหนดใช้ในอนาคต

2. ผู้ขอใช้บริการชื่อสมาชิก Playwith ID ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่ Playwith Thailand กำหนดไว้หาก Playwith Thailand ตรวจพบว่า ผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง Playwith Thailand ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการชื่อสมาชิก Playwith ID และผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลของบุคคลอื่นเพียงลำพังโดยสิ้นเชิง โดยไม่เกี่ยวข้องกับ Playwith Thailand แต่ประการใด       

                        อนึ่ง ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งแก่ Playwith Thailand และ/หรือข้อมูลการใช้บริการต่างๆ สมาชิกตกลงให้เป็นข้อมูลของ Playwith Thailand และตกลงยินยอมให้ Playwith Thailand เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือข้อมูลการใช้บริการแก่หน่วยงานราชการต่างๆตามการร้องขอของหน่วยงานราชการนั้นๆได้ตามความเหมาะสม   

3. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆที่ Playwith ระบุไว้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญ จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

4. ในการตั้งชื่อสมาชิก Playwith ID  Playwith Thailand ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อต่างๆโดยใช้คำที่สื่อความหมายถึง Playwith Thailand /ทีมงานเกมต่างๆของ Playwith Thailand /บริษัทต่างๆ รวมตลอดถึง เจ้าของ/ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ/ทีมงานเกมออนไลน์ต่างๆที่ Playwith Thailand ให้บริการ อาทิเช่น gamemaster, gm, webmaster, administrator, admin, Playwith รวมถึงคำต่างๆที่ไม่เหมาะสม

5. ผู้ขอใช้บริการชื่อสมาชิก Playwith ID ตกลงยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ซึ่ง Playwith Thailand กำหนดใช้สำหรับบริการชื่อสมาชิก Playwith ID และบริการเกมต่างๆอย่างเคร่งครัด หาก Playwith ตรวจสอบพบว่า มีการปฏิบัติผิดกฎ

                        กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ สมาชิกยินยอมให้ Playwith Thailand มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ USER ID เกมต่างๆภายใต้บริการชื่อสมาชิก Playwith ID ของสมาชิก โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกและไม่จำต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

6. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ขอใช้บริการชื่อสมาชิก Playwith ID ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา USER ID และ PASSWORD ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และสมาชิกยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของสมาชิกสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานสมาชิกตกลงยอมรับว่า Playwith Thailand ได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และสมาชิกยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย,การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานชื่อสมาชิก USER ID, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการ USER ID เกมต่างๆ) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใดๆจากการกระทำดังกล่าวจาก Playwith Thailand โดยสิ้นเชิง

7. ห้ามผู้ใช้บริการนำ USER ID และ PASSWORD ของท่านไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ร่วมใช้งานหรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่น

8. สมาชิกรับทราบและยอมรับว่า ชื่อสมาชิก Playwith ID ที่สมาชิกสมัครไว้, USER ID เกมต่างๆที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก  Playwith ID สิ่งของต่างๆ (Items) ในเกมต่างๆที่สมาชิกได้ลงทะเบียนใช้บริการ USER ID ของเกมนั้นๆ เป็นทรัพย์สินของ Playwith Thailand Items ที่สมาชิกได้รับจากการต่อสู้, การแลกเปลี่ยนภายในเกม, กิจกรรมต่างๆทั้งภายในเกมและนอกเกม, การแลกเปลี่ยน Items จากมูลค่าบัตร ที่เติมไว้ เป็นเพียงการได้สิทธิการใช้ Items โดยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเท่านั้น มิได้เป็นการซื้อขายหรือทำให้ผู้ใช้บริการได้กรรมสิทธิ์ใน Items แต่อย่างใด สมาชิกยินยอมให้ Playwith Thailand เรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการชื่อสมาชิก Playwith ID ที่สมาชิกสมัครไว้, USER ID เกมต่างๆที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก Playwith IDและ/หรือ Items ต่างๆที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการเกมต่างๆหรือการแลกเปลี่ยน items จากมูลค่าบัตรที่เติมไว้ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

9. ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถนำบริการที่ได้รับไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น รวมทั้งกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายต่างๆหรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

                        ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ Playwith Thailand ยกเลิกการให้บริการชื่อสมาชิก Playwith ID รวมถึง USER ID เกมต่างๆที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก Playwith ID และสมาชิกตกลงยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับ Playwith แต่ประการใด

10.  Playwith Thailand ขอสงวนสิทธิระงับ, ยกเลิกการให้บริการชื่อสมาชิก Playwith ID ในเวลาใดๆได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวสมาชิกล่วงหน้า

11. ข้อตกลงการใช้โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ใดๆภายใต้บริการชื่อสมาชิก Playwith ID ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นโมฆะและให้ถือตามข้อตกลงฉบับนี้   

12. การลงทะเบียนเพื่อขอใช้ชื่อสมาชิกกับเกมออนไลน์ต่างๆที่ Playwith Thailand ให้บริการภายใต้บริการชื่อสมาชิก Playwith ID ให้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้     

13. สมาชิกเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ และสมาชิกตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจาก Playwith Thailand ทั้งสิ้น ในกรณีที่สมาชิกถูกยกเลิกหรือระงับการให้บริการชื่อสมาชิก Playwith ID รวมตลอดถึง การถูกระงับการให้บริการ USER ID เกมต่างๆที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก  Playwith ID ทุกกรณี     

14. ในกรณีที่สมาชิกถูกระงับการให้บริการ USER ID เกมใดๆที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก Playwith IDไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร สมาชิกยอมรับและตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการตามมูลค่าบัตร ที่คงเหลือจากการที่สมาชิกได้เติมไว้ รวมตลอดถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตร เป็นสิ่งของ (Items) ในเกมต่างๆ หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากการถูกระงับให้บริการ USER ID ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น   

15.  Playwith Thailand ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการชื่อสมาชิก Playwith ID หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. สมาชิกตกลงและยินยอมให้ Playwith Thailand ระงับการให้บริการชั่วคราวแก่สมาชิก Playwith ID ที่เกิดกรณีพิพาทใดๆ เช่น ข้อพิพาทจากการใช้บัตรเติมเงิน ข้อพิพาทจากการปฏิบัติผิดกฎ กติกา การเล่นเกมต่างๆ จนกว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะยุติ